direct naar inhoud van Toelichting
Plan: 1e herziening Bloemendalerpolder Weesp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.HZ1BloeW-on01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding planherziening

Op 11 juli 2016 stelde de gemeenteraad van Weesp de bestemmingsplannen 'Bloemendalerpolder Weesp' en 'Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden' met bijbehorend exploitatieplan vast.

Aanleiding voor het opstellen van deze plannen was de ontwikkeling mogelijk te maken van de Bloemendalerpolder tot woningbouwlocatie en groen- en recreatiegebied.

Naar aanleiding van ingestelde beroepen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) op 21 juni 2017 uitspraak gedaan en de meerderheid hiervan ongegrond verklaard (zie bijlage 1). Hiermee zijn de bestemmingsplannen en het exploitatieplan onherroepelijk geworden waarmee de weg vrij is voor deze grootschalige woningbouwontwikkeling. In haar uitspraak heeft de Afdeling echter enkele plandelen van het bestemmingsplan 'Bloemendalerpolder Weesp' vernietigd. Met instandhouding van de rechtsgevolgen draagt de Afdeling de gemeente op om binnen 52 weken na verzending van de uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen. Voorliggende planherziening geeft invulling aan deze opdracht van de Afdeling.

1.2 Begrenzing planherziening

Overeenkomstig de uitspraak van de uitspraak van de Afdeling heeft de planherziening betrekking op de volgende plandelen:

  • 1. Korte Muiderweg 55 en omgeving: dit betreft zowel het perceel waarop de agrarische activiteiten en de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van de handel in buizen en bielzen aanwezig is, alsmede het omliggende gebied waar de hindercirkel behorende bij het bedrijf van toepassing is.
  • 2. Korte Muiderweg 57a en b en omgeving: dit betreft zowel het perceel waar de agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse plaatsvinden, alsmede het omliggende gebied waar de hindercirkel behorende bij het bedrijf van toepassing is.

Zie figuur 1.1 voor de begrenzing van de planherziening.

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.HZ1BloeW-on01_0001.jpg"

Figuur 1.1 Begrenzing planherziening

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt per plandeel een korte toelichting gegeven op de uitspraak van de Raad van State. Vervolgens zal een nadere onderbouwing worden gegeven en/of een concreet voorstel worden gedaan voor herstel. De toelichting op de nieuwe regeling en de juridisch opbouw van de planherziening wordt toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoerbaarheid van het plan aangetoond.

Hoofdstuk 2 Aanpassingen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State

2.1 Korte Muiderweg 55 en omgeving

2.1.1 Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft goedkeuring aan het deel van het plan binnen de geurzone van het agrarisch bedrijf onthouden omdat de overeenkomst over beëindiging van het gebruik van de stallen niet was vastgelegd in de overeenkomst tussen de ontwikkelende partij en de agrariër. Daarnaast zou ook zijn zoon conform de overeenkomst het bedrijf moeten kunnen voortzetten.

2.1.2 Voorstel nieuwe regeling

Voor de ontwikkeling van het woongebied is het geheel verdwijnen van het agrarisch bedrijf de beste oplossing. Het is echter niet mogelijk gebleken hierover overeenstemming te bereiken. Daarom is gekozen voor het opnemen van een agrarische bestemming op het perceel, waarbinnen de bedrijfswoning en de bestaande stallen worden toegelaten. De al in eerdere het plan opgenomen geurcirkel is daarbij weer van kracht. Om alsnog de mogelijkheid open te houden om bij bedrijfsbeëindiging toch de woonbestemming op het perceel te leggen, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die net als in het bestreden plan wel de mogelijkheid voor behoud van de handel in buizen op het perceel mogelijk maakt. Deze is overigens ook binnen de agrarische bestemming specifiek aangeduid.

2.2 Korte Muiderweg 57a en b en omgeving

2.2.1 Uitpraak Raad van State

De Raad van State heeft geoordeeld dat de huidige bedrijfsactiviteiten niet op de juiste wijze waren vastgelegd in het bestemmingsplan en daardoor ook de bijbehorende geurcirkel onvoldoende bescherming bood voor omringende woningen. Daardoor was ook de huidige bedrijfsvoering onvoldoende gewaarborgd.

2.2.2 Voorstel nieuwe regeling

In de afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden met de eigenaar van het perceel. Uitgangspunt was daarbij het komen tot een beëindiging van de bedrijfsactiviteiten aangezien deze als te beperkend voor de nieuwe woonomgeving worden beschouwd. Er is overeenstemming bereikt over beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten ter plaatse, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de bestaande bedrijfswoning als reguliere woning te gaan gebruiken en tevens op het naastgelegen perceel, dat verworven is door de eigenaar van Korte Muiderweg 57b, 4 nieuwe woningen te realiseren. Dit wordt mogelijk gemaakt in twee bouwvlakken, vergelijkbaar met de al eerder op dat perceel opgenomen bouwmogelijkheid voor 2 woningen. De bestaande woning blijft ontsloten via de Korte Muiderweg. De nieuwe woningen dienen te worden ontsloten via de wegenstructuur van het nieuwe woongebied.

Om te voorkomen dat toch strijdigheid kan ontstaan met de agrarische bedrijfsactiviteiten tot het moment dat deze zijn beëindigd is binnen een geurcirkel van 100 meter rond de huidige locatie van deze activiteiten een (tijdelijk) bouwverbod opgenomen.

Hoofdstuk 3 Juridische vormgeving

3.1 Algemeen

Dit bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding die vergezeld gaan van deze plantoelichting. Bij het opstellen van de verbeelding is ervoor gekozen om de begrenzing van de hindercirkels behorende bij de agrarische bedrijven aan de Korte Muiderweg 55 en 57a en b als uitgangspunt te nemen. Alle onderliggende bestemmingen, aanduidingen en dubbelbestemmingen die op basis van het moederplan gelden en blijven gelden.

Omwille van een raadpleegbaar plan zijn de regels die behoren bij alle in dit plan voorkomende bestemmingen in principe onverkort opgenomen uit het moederplan: het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp. Door deze werkwijze is in één oogopslag duidelijk welke regels gelden voor de locaties. Het kan hierdoor wel voorkomen dat verwijzingen naar sommige aanduidingen niet van toepassing zijn op voorliggende planherziening. Daarnaast is een nieuwe bestemming toegevoegd: de bestemming 'Agrarisch'.

3.2 Opbouw regeling en wijzigingen in de planregels

Op het grootste deel van de voorliggende planherziening zijn de regels van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp van toepassing. Omwille van de raadpleegbaarheid is wel de standaardopbouw voor bestemmingsplannen gehanteerd. Deze bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Hierna wordt ingegaan op de juridische regeling van dit plan en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp.

3.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

De begrippen uit het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp zijn van toepassing verklaard. Daarnaast zijn enkele begrippen toegevoegd zoals de naamgeving van dit plan, de vastgestelde bestemmingsplannen voor de Bloemendalerpolder (Weesp en voormalig grondgebied Muiden) en de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2 Wijze van meten 

In dit artikel is de wijze van meten uit bestemmingsplan bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp onverkort van toepassing verklaard.

3.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 zijn de onderliggende enkel- en dubbelbestemmingen overgenomen die zijn gelegen binnen de hindercirkels die behoren bij de bedrijven aan de Korte Muiderweg 55 en 57a en b (milieuzone - geurzone 1 en 2). Dit betekent dat in voorliggende plan de volgende bestemmingen en dubbelbestemmingen voorkomen:

Voor een toelichting op de planregeling van deze bestemmingen wordt verwezen naar de plantoelichting van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp.

Wijziging ten gevolge van uitspraak Korte Muiderweg 55

Zoals toegelicht in paragraaf 2.2.1 heeft de Raad van State geoordeeld dat de bestaande rechten van het perceel Korte Muiderweg 55 onvoldoende zijn gerespecteerd. Op het perceel zijn daarom de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het huidige agrarische bedrijf en de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van de handel in buizen en bielzen opnieuw geregeld. De bestemming is hiervoor gewijzigd in Agrarisch. Aan het perceel was in het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp nog de bestemming 'Wonen - 2' toegekend.

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de bestemming 'Wonen - 2'. Deze wijziging is alleen mogelijk in combinatie indien ook de bijbehorende hindercirkel (milieuzone - geurzone 1) wordt verwijderd. Hiermee wordt het mogelijk om woningbouw mogelijk te maken op de gronden in de nabije omgeving van het perceel die nu nog binnen de hindercirkel liggen. De gebruiksmogelijkheden ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' mag worden gehandhaafd. Deze aanduiding is opgenomen voor de bestaande handel in buizen en bielzen.

Wijziging ten gevolge van uitspraak Korte Muiderweg 57a en b

Ten gevolge van de uitspraak voor het perceel Korte Muiderweg 57a en b is één aanvulling gedaan in de planregels. Dit betreft het positief bestemmen van het bestaande bijgebouw van circa 150 m2. Dit is met een specifieke bouwaanduiding 'bijgebouwen' aangeduid op de verbeelding. De tweede wijziging heeft betrekking op het toevoegen van 2 bouwvlakken op de verbeelding.

3.2.3 Algemene regels

De algemene regels van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp zijn dit artikel onverkort van toepassing verklaard met uitzondering van artikel 24.1 en 24.2 In deze artikelen waren de hindercirkels van de bedrijven aan de Korte Muiderweg 55 en 57a en b geregeld. In de voorliggende planherziening wordt de volgende regeling voorgesteld:

Milieuzone - geurzone 1 (Korte Muiderweg 55)

Binnen de 'milieuzone - geurzone 1' mogen geen nieuwe woningen en andere geurgevoelige objecten worden gebouwd in verband met de hindercirkel van het bestaande agrarische bedrijf aan de Korte Muiderweg 55. Een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om de aanduiding 'milieuzone- geurzone 1' te laten vervallen. Deze wijziging kan uitsluitend worden toegepast in combinatie met de wijzigingsbevoegdheid om de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in 'Wonen - 2'.

Milieuzone - geurzone 2 (Korte Muiderweg 57a en b)

Deze zone is opgenomen in verband met de bedrijfsactiviteiten die het bedrijf aan de Korte Muiderweg 57a en b op grond van het overgangsrecht mag voortzetten. De zone zal niet meer van toepassing zijn indien het plan voor woningen is gerealiseerd en is feitelijk een 'voorlopig bouwverbod'.

Het toevoegen van nieuwe geurgevoelige objecten is echter vooralsnog niet toegestaan binnen deze aanduiding. Een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om de aanduiding 'milieuzone- geurzone 2' te laten vervallen, mits de bedrijfsactiviteiten die de geurzone veroorzaakt voor een aaneengesloten periode van 3 maanden zijn beëindigd, danwel permanent zijn beëindigd of deze wijziging mogelijk is op grond van een wijziging van de Wet geurhinder en veehouderij of op deze wet gebaseerde regelgeving.

3.2.4 Overgangs- en slotregels

In dit artikel zijn het overgangsrecht en de slotregel geformuleerd. Het betreffen standaardbepalingen die ook in het bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp voorkomen.

 

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

4.1 Beleid en sectorale onderzoeken

Voorliggend bestemmingsplan betreft een herziening van het recentelijk vastgestelde 'moederplan' Bloemendalerpolder Weesp. Deze herziening bestaat uit enkele aanpassingen van het 'moederplan' die een beperkte ruimtelijke impact hebben. Het merendeel gaat om correcties van de verbeelding of de regels, waarbij de feitelijke situatie op de verbeelding wordt opgenomen. In het kader van deze onderdelen is dan ook geen toetsing aan het vigerende beleid opgenomen en is onderzoek naar de gevolgen voor milieu, water en ecologie achterwege gelaten. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State en de beoogde ontwikkeling op het perceel Korte Muiderweg 57a en b is wel op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek inzicht verkregen in het akoestisch onderzoek klimaat ter plaatse. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de beoogde woningen op het perceel Korte Muiderweg 57a en b buiten de 48 dB contour liggen (zie figuur 4.1). Het verlenen van hogere waarden is dan ook niet noodzakelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.HZ1BloeW-on01_0002.jpg"

Figuur 4.1 Geluidcontour ter plaatse van het plangebied

4.2 Economische uitvoerbaarheid

De aanpassingen aan het oorspronkelijke bestemmingsplan die mogelijk worden gemaakt door deze herziening hebben geen noemenswaardig effect op de totale exploitatie van het gebied. Binnen de flexibiliteit die de bestemming woongebied kent is het ook geen probleem dat een klein deel van deze bestemming (vooralsnog) niet kan worden benut voor woningbouw. Zaken als aanleg van wegen water en groen binnen de bestemming worden niet onmogelijk gemaakt, waardoor er ook geen structurele veranderingen in de hoofdopzet van de wijk noodzakelijk zijn

4.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 3.8 Wro). De uitkomsten hiervan kunnen nieuwe niet voorziene uitgangspunten voor het bestemmingsplan geven.