direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

8.2 Inspraak

Op 4 april 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' vrijgegeven voor inspraak. Het voorontwerp heeft met ingang van 12 april gedurende 6 weken (tot en met 23 mei 2012) voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er diverse inspraakreacties ingediend. De samenvatting en beantwoording hiervan is opgenomen in de 'nota van inspraak en overleg', die is op genomen in bijlage 6. Naar aanleiding van de ingekomen reacties is het voorontwerp op een aantal punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op bedrijventerrein Nijverheidslaan (bestemming: Bedrijventerrein - 3). In hoofdlijnen komt het erop neer dat de systematiek voor dit bedrijventerrein minder stringent is gemaakt. Het voorontwerp bestemmingsplan is op de volgende wijze aangepast:

  • 1. Met de bouwvlaksystematiek wordt aangesloten op de systematiek voor bedrijventerrein Noord. De bouwvlakken worden derhalve aanzienlijk groter en worden dus niet per bedrijfsopstal toegekend.
  • 2. Ten aanzien van de bouwhoogte wordt ook aansluiting gezocht bij bedrijventerrein Noord. Dat wil zeggen dat een maximale bouwhoogte wordt ge├»ntroduceerd van 10 meter, dan wel de bestaande hoogte indien reeds hoger is gebouwd. Voor de meeste bedrijven zal dit een verruiming betekenen. Met een binnenplanse afwijkingsprocedure zal tevens de mogelijkheid worden gegeven voor een maximale bouwhoogte van 15 meter indien aangetoond kan worden dat dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en er geen onevenredige hinder wordt veroorzaakt voor omliggende percelen/gebruikers.
  • 3. Er wordt zoals reeds in het voorontwerp-bestemmingsplan was opgenomen een maximale milieuzonering van in beginsel 3.2 ge├»ntroduceerd. Bedrijven die in een hogere milieucategorie vallen krijgen een specifieke aanduiding op de kaart. Voor deze bedrijven vervalt de bepaling dat alleen het bestaande bedrijf gevestigd mag zijn op de locatie. Het desbetreffende perceel mag dus (bijvoorbeeld na verkoop) ook gebruikt worden door andere bedrijven in maximaal categorie 3.2. of door een vergelijkbaar bedrijf.