direct naar inhoud van 6.2 Artikelsgewijze toelichting
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

6.2 Artikelsgewijze toelichting

In de volgende paragrafen is een toelichting opgenomen van de in de regels opgenomen bestemmingen.

6.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit artikel worden de begrippen nader omschreven die gebruikt worden in de regels. Dit voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen.

Artikel 2 Wijze van meten

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze de in de regels voorgeschreven maatvoeringen gemeten moeten worden.

6.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De regels in verband met de bestemmingen kennen een min of meer gelijke opbouw en bestaan in ieder geval uit een bestemmingsomschrijving en bouwregels. Voor een aantal bestemmingen zijn daarbij bijzondere gebruiksregels opgenomen en/of een afwijkingsbevoegdheid.

De bestemmingsomschrijving betreft de centrale bepaling van elke bestemming. Het betreft een omschrijving waarin de functies worden benoemd, die binnen de bestemming zijn toegestaan (het gebruik). In een aantal gevallen is een specificering opgenomen van de toegestane functie, die correspondeert met een functieaanduiding op de verbeelding.

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Bouwregels zijn dan ook alleen van toepassing bij de toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning. In dit bestemmingsplan worden de volgende bestemmingen gebruikt:

Artikel 3 Bedrijf

Op de gronden met de bestemming Bedrijf zijn bedrijven gevestigd die geen deel uitmaken van een (aaneengesloten) bedrijventerrein. Het gaat om de tankstations en het gemaal.

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

De nutsvoorzieningen in het plangebied vallen onder de bestemming Bedrijf-Nutsvoorzieningen. De bestaande bouw en gebruiksrechten zijn hierin opgenomen.

Artikel 5 Bedrijventerrein - 1 

Industrieterrein Noord is voorzien van de bestemming Bedrijventerrein-1. De toegestane milieucategorieën zijn weergegeven met een aanduiding waarbij verwezen wordt naar de Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten. Verder is veel gebruik gemaakt van functieaanduidingen om functies, zoals perifere detailhandel, horeca, het kinderdagverblijf en kantoor, aan te geven. Op deze locaties is, naast een bedrijf, de betreffende functie toegestaan. Er zijn bouwregels en specifieke gebruiksregels gegeven waarvan in sommige gevallen afgeweken mag worden.

Artikel 6 Bedrijventerrein - 2

Industriepark Van Houten heeft de bestemming Bedrijventerrein-2 gekregen. De toegestane milieucategorieën zijn weergegeven met een aanduiding waarbij verwezen wordt naar de Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten. Er zijn bouwregels en specifieke gebruiksregels gegeven waarvan in sommige gevallen afgeweken mag worden.

Artikel 7 Bedrijventerrein - 3

Bedrijventerrein Nijverheidslaan heeft de bestemming Bedrijventerrein-3 gekregen. Binnen deze bestemming zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 toegestaan. Bestaande/vergunde bedrijven met een hogere categorie zijn middels een aanduiding bestemd. Dit geldt ook voor afwijkende functies, zoals de bouwmarkt aan de Nijverheidslaan 1b. Ten slotte zijn bestaande/vergunde bedrijfswoningen aangeduid.

Artikel 8 Gemengd

Aan de zuidoostkant van het Industriepark Van Houten is de bestemming Gemengd opgenomen ten behoeve van een garage- en horecabedrijf. Een bedrijfswoning is ook toegestaan. Er gelden enkele bouwregels.

 

Artikel 9 Groen

De bestemming Groen is gebruikt voor plantsoenen, groenstroken en andere aanplanten binnen het plangebied die kunnen worden aangemerkt als structureel groen, maar waar geen natuurwaarden gelden. Eveneens is verharding mogelijk. De bouwmogelijkheden zijn beperkt. Er geldt een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen in de bestemming Maatschappelijk. De locatie is aangegeven met de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 2'.

Artikel 10 Kantoor

Aan de oostkant van Industriepark Van Houten en op bedrijventerrein Nijverheidslaan komen kantoren voor die als zodanig bestemd zijn. Ondergeschikte horeca, zoals kantines, zijn toegestaan en ter plaatse van de betreffende aanduiding ook praktijkruimten. Er zijn bouwregels en specifieke gebruiksregels gegeven waarvan in sommige gevallen afgeweken mag worden.

Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats

De begraafplaats is conform de feitelijke gebruiks- en bouwmogelijkheden opgenomen in het bestemmingsplan.

Artikel 12 Verkeer

Deze bestemming geldt voor wegen, straten en voet - en fietspaden ten behoeve van de afwikkeling van doorgaand verkeer. Daarnaast zijn binnen deze bestemming parkeer- en groenvoorzieningen toegestaan. Tankstations zijn niet toegestaan.

Artikel 13 Verkeer - Railverkeer

Het bestaande spoor met bijbehorende gronden en bouwwerken is in deze bestemming vervat. De bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn overgenomen.

Artikel 14 Water

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor de aanleg, het onderhoud en de instandhouding van watergangen en vaarwegen. De vaarwegen zijn met een aanduiding opgenomen in het plan. Er is 1 woonboot aanwezig die een aanduiding heeft gekregen. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van bovenstaande doeleinden.

Artikel 15 Wonen

Deze bestemming geldt voor alle woningen in het plangebied met bijbehorende tuinen. Bij de woningen zijn aan huis gebonden beroepen en bedrijven toelaatbaar alsmede een bed & breakfast. Er gelden enkele bouwregels en specifieke bouwregels. Van de bouwregels kan in sommige gevallen afgeweken worden.

Artikel 16 Waarde - Archeologie - 2 , Artikel 17 Waarde - Archeologie - 3, en  Artikel 18 Waarde - Archeologie - 6  

De bestemmingen Waarde - Archeologie 2, 3 en 6 worden gehanteerd voor die delen van het plangebied, die op basis van het archeologische vooronderzoek (mogelijk) archeologische waarde bevatten. Bouwen is op deze gronden ten behoeve van een andere ter plaatse geldende (enkel)bestemming uitsluitend toegestaan, nadat uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. Uitzondering hierop is het vervangen, vernieuwen of veranderen van bestaande bebouwing op de bestaande plaats, waarbij de oppervlakte op of onder peil niet wordt vergroot of bij heiwerkzaamheden. Een archeologisch onderzoek is ook niet nodig als de grondwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk niet dieper plaatsvinden dan, of het oppervlak niet groter is dan:

Waarde - Archeologie - 2: 0,50 m; 100 m2;

Waarde - Archeologie - 3: 0,25 m; 250 m2;

Waarde - Archeologie - 6: 1000 m2.

Artikel 19 Waterstaat - Waterkering

Binnen deze bestemming zijn de waterkeringen opgenomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Binnen deze bestemming mag niet zondermeer gebouwd worden, behalve wanneer het ten dienste staat van de waterkering.

6.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit hoofdstuk zijn de aanvullende, algemene regels opgenomen.

Artikel 20 Anti-dubbeltelregel

Dit artikel bevat de bepaling om te voorkomen dat met het bestemmingsplan strijdige situaties ontstaan of worden vergroot. Het artikel is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening en is daaruit overgenomen.

Artikel 21 Algemene bouwregels

In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen kunnen gelden. Het betreft regelingen ten aanzien van kelders, dakkapellen en dakterrassen. Tevens is in dit artikel bepaald hoe omgegaan wordt met bestaande maten in het plangebied die afwijken van de in dit bestemmingsplan toelaatbaargestelde maten.

Artikel 22 Algemene gebruiksregels

Aanvullend zijn in het plan regels gesteld ten aanzien van het gebruik. In dit artikel is een aantal gebruiksmogelijkheden voor het gehele plan uitgesloten (tenzij daarvoor een uitzondering is gemaakt). Verder bevat dit artikel de voorwaarden voor aan huis gebonden beroepen en bedrijven. Deze voorwaarden zijn conform het huidige gemeentelijke beleid ten aanzien van de aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

Artikel 23 Algemene aanduidingsregels 

Voor een aantal specifieke aspecten zijn aanvullende regels gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de veiligheidszone van Smit & Zn aan de Nijverheidslaan. Deze zone is gelegen buiten de inrichtingsgrens in een gebied waar mogelijk kwetsbare dan wel beperkt kwetsbare functies kunnen komen is daarom op de verbeelding weergegeven. Binnen deze zones zijn aanvullende regelingen van kracht voor het bebouwen dan wel het gebruik van de gronden.

In dit artikel zijn eveneens bepalingen opgenomen ten aanzien van het wijzigingsgebied dat op de verbeelding is weergegeven. Met de wro-zone wijzigingsgebied is de mogelijkheid opgenomen het plan te wijzigen naar maatschappelijk.

Artikel 24 Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel is, in aanvulling op de afwijkingsregels uit hoofdstuk 2, nog een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen.

Artikel 25 Algemene wijzigingsregels

In de algemene wijzigingsregels is de mogelijkheid opgenomen bestemmingsgrenzen te verleggen en bouwgrenzen te veranderen. Het betreft de bestemming Water (alsmede de waterkering), de bestemming Verkeer en de bouwvlakken van de bestemming Wonen. Verder is de mogelijkheid opgenomen de verschillende bestemmingen voor Archeologie aan te passen indien aangetoond is dat de veronderstelde waarden niet aanwezig zijn of in mindere mate aanwezig zijn.

Artikel 26 Overige regels

In dit artikel is bepaald dat de in het plan genoemde wet- en regelgeving moet worden gelezen zoals die op het moment van tervisie leggen van het bestemmingsplan geldt.

6.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 27 Overgangsrecht 

De tekst uit dit artikel is wettelijk vastgelegd en overeenkomstig opgenomen. Het betreft een regeling voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het inwerking treden van het bestemmingsplan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd.

Artikel 28 Slotregel

In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.