direct naar inhoud van 4.3 Uitgangspunten specifiek per bedrijventerrein
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

4.3 Uitgangspunten specifiek per bedrijventerrein

In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de toegepaste uitgangspunten per bedrijventerrein. Op de verbeelding en in de regels is dit onderscheid ook doorgevoerd.

4.3.1 Industrieterrein Noord

De specifieke uitgangspunten die gelden voor 'Industrieterrein Noord' zijn:

 • 1. ruim bestemmen en functionele zonering: voor Industrieterrein Noord worden ruime bestemmingen opgenomen. De functionele zonering uit de Structuurvisie Bedrijventerreinen Weesp wordt zoveel mogelijk overgenomen (figuur 4.1);

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04_0008.jpg"

Figuur 4.1: functionele zonering conform Structuurvisie bedrijventerreinen Weesp

 • 2. detailhandel: perifere en grootschalige detailhandel is toegestaan langs de Hogeweyselaan en Bloemendalerweg;
 • 3. bedrijventerrein: bedrijventerrein staat centraal. Overige functies zijn ondergeschikt;
 • 4. maatschappelijk: aanwezige maatschappelijke bestemmingen worden positief bestemd;
 • 5. binnenplanse afwijkingen: er zijn binnenplanse afwijkingsmogelijkheden opgenomen voor partycentra, tv opnamestudio's, e.d. en kinderopvang;
 • 6. milieuzonering: qua milieucategorisering wordt een inwaartse zonering toegepast. Maximaal categorie 4 wordt toegestaan (figuur 4.2);

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04_0009.jpg"

Figuur 4.2: globale milieuzonering binnen Industrieterrein Noord

 • 7. domeinenlocatie: de Domeinenlocatie wordt bestemd als Bedrijf c.q. Bedrijventerrein (max. categorie 3.1);
 • 8. rioolwaterzuivering Waternet: de Rioolwaterzuivering wordt bestemd als Bedrijf c.q. Bedrijventerrein met een functieaanduiding.

Vestiging van nieuwe BEVI inrichtingen is niet toegestaan. Wel kan dit via een afwijking mogelijk worden gemaakt met de voorwaarde dat er een rapport externe veiligheid gemaakt moet worden en dat de risicocontour binnen het eigen grondgebied valt.

4.3.2 Industriepark Van Houten

De specifieke uitgangspunten die gelden voor 'Industriepark Van Houten' zijn:

 • 1. kantoren: voor de vestiging van praktijkruimtes wordt een afwijkingsmogelijkheid opgenomen;
 • 2. nutsdoeleinden: het gemaal (Verlengd Buitenveer 19 en 19a) wordt bestemd als Bedrijf met een functieaanduiding;
 • 3. milieuzonering: de milieucategorieën uit het vigerend bestemmingsplan met daarin een milieuzonering van categorie A t/m C wordt wederom opgenomen. Hierbij wordt deze categorisering vertaald naar de in de huidige tijd gehanteerde categorieën uit de handreiking milieuzonering (VNG, 2009). Daarnaast krijgt het centrale deel van het Abbott-terrein een functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1'. Daarbij is tevens een functieaanduiding opgenomen (specifieke vorm van bedrijf - farmaceutisch bedrijf). Andere bedrijfsactiviteiten met een dergelijke hoge milieucategorie zijn hiermee niet toegestaan;
 • 4. bedrijfswoningen: bestaande legale/vergunde bedrijfswoningen zijn positief bestemd in het nieuwe bestemmingsplan. Maximaal één bedrijfswoning per bedrijf wordt toegestaan.
4.3.3 Nijverheidslaan

De specifieke uitgangspunten die gelden voor 'Nijverheidslaan' zijn:

 • 1. wonen: voor het bestemmen van (burger)woningen wordt aangesloten bij de bestemming Wonen uit het nieuwe bestemmingsplan Stedelijk gebied. Bestaande legale bedrijfswoningen worden positief bestemd;
 • 2. bedrijven: de percelen die in de huidige situatie een bedrijfsfunctie hebben worden ook op deze wijze bestemd;
 • 3. milieuzonering: in het geldende bestemmingsplan was geen milieuzonering opgenomen. Gelet op de ligging van het bedrijventerrein nabij het centrum van Weesp, worden bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan. Middels aanduidingen worden bestaande/vergunde afwijkende situaties bestemd.
 • 4. bedrijfswoningen: bestaande legale/vergunde bedrijfswoningen worden positief bestemd in het nieuwe bestemmingsplan.