direct naar inhoud van 4.2 Uitgangspunten per thema
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

4.2 Uitgangspunten per thema

Voor een groot aantal thema's zijn algemene uitgangspunten geformuleerd voor alle drie bedrijventerreinen. Hierbij is uitgegaan van vigerend en beoogd beleid op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Het gaat hierbij om de volgende thema's:

  • 1. parkeernormen: het uitgangspunt is dat op eigen terrein geparkeerd wordt en dat de parkeernormen verankerd worden in de planregels. Voor Industrieterrein Noord wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de parkeernormen;
  • 2. bouwen: er gelden uitgangspunten ten aanzien van 1 bouwlaag ondergronds bouwen (Industrieterrein Noord en Industriepark Van Houten) en voorzieningen voor de opwekking van duurzame energie;
  • 3. externe veiligheid: aandacht wordt besteed aan externe veiligheid, onder andere Bevi-inrichtingen en LPG-tankstations;
  • 4. aan huis gebonden beroep en bedrijf: onder voorwaarden zijn aan huis gebonden beroepen en bedrijven mogelijk bij woningen en dienstwoningen;
  • 5. e-commerce: e-commerce is mogelijk binnen de bestemming Bedrijf c.q. Bedrijventerrein, mits de hoofdfunctie opslag en distributie is (Industrieterrein Noord en Van Houten Industriepark);
  • 6. perifere/grootschalige en ondergeschikte detailhandel: bestaande perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen worden als zodanig bestemd en nieuwe worden toegestaan binnen een zone langs de Hogeweyselaan en Bloemendalerweg. Ondergeschikte detailhandel is onder voorwaarden toegestaan op Industrieterrein Noord;
  • 7. bedrijfswoningen: alleen bestaande, legale bedrijfswoningen zijn positief bestemd;
  • 8. kantoren: alleen bestaande of planologisch toegestane (grootschalige) zelfstandige kantoorvestigingen zijn positief bestemd.

In hoofdstuk 6 'Juridische planbeschrijving' staat de uiteindelijke uitwerking van de uitgangspunten beschreven, zoals deze zijn opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.