direct naar inhoud van 4.1 Algemene uitgangspunten
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

4.1 Algemene uitgangspunten

4.1.1 Globale insteek per bedrijventerrein - driedeling

Binnen het plangebied liggen, zoals eerder reeds aangegeven, drie bedrijventerreinen: Industrieterrein Noord, Industriepark Van Houten (incl. Abbott-terrein) en Nijverheidslaan. In de afgelopen jaren hebben deze drie terreinen zich afzonderlijk van elkaar ontwikkeld en heeft de gemeente hier op verschillende manieren sturing aan gegeven. Daarnaast is de Structuurvisie voor Industrieterrein Noord en Nijverheidslaan van belang (zie paragraaf 2.3.2). Deze visie is gericht op het revitaliseren en herstructureren van bedrijventerrein Noord en het transformeren van Nijverheidslaan.

De ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de afgelopen jaren en de gemaakte keuzen in de Structuurvisie voor Noord en Nijverheidslaan hebben er dan ook toe geleid dat voor de actualisatie van de bestemmingsplannen per bedrijventerrein verschillende uitgangspunten zijn geformuleerd. Hieronder wordt per bedrijventerrein aangegeven welke uitgangspunten de gemeente Weesp hanteert voor de drie bedrijventerrein.

Uitgangspunten per bedrijventerrein:

 • Industrieterrein Noord: een grote verscheidenheid aan bedrijven is mogelijk op Industrieterrein Noord. Ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan worden de planregels ruimer en flexibeler van opzet. Hierbij dienen parkeren en het milieu als leidraad.
 • Industriepark Van Houten: op dit bedrijventerrein wordt de huidige bedrijvigheid en de geldende milieuzonering uit het vigerend bestemmingsplan Smal Weesp wederom vastgelegd. Hierbij worden geen strakke bestemmingen voor de gevestigde bedrijven vastgelegd. De geldende milieucategorieën uit het vigerend bestemmingsplan zijn hier leidend.
 • Nijverheidslaan: op de Nijverheidslaan zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 toegestaan. Bestaande bedrijvigheid met een hogere milieucategorie is aangeduid. Dit geldt ook voor bijzondere functies, zoals de bouwmarkt aan de Nijverheidslaan 1b. Er is gekozen om ruime bouwvlakken toe te kennen, die volledig bebouwd mogen worden. Aan de noordzijde van de Nijverheidslaan, grenzend aan de Vecht, wijken de bouwvlakken iets terug. Het doel hiervan is om deze zones vrij van bebouwing te houden. Het bebouwingspercentage en de bouwhoogte zijn afgestemd op bedrijventerrein Noord.

De verdere uitgangspunten in deze paragraaf moeten gelezen worden in het licht van deze driedeling.

4.1.2 Nieuwe wetgeving en beleid

De vigerende bestemmingsplannen zijn weliswaar deels uitgangspunt, maar de plansystematiek kan niet altijd direct overgenomen worden. Dit heeft enerzijds te maken met veranderde wetgeving omtrent bestemmingsplannen en anderzijds met nieuw beleid.

Nieuwe wetgeving

Nieuwe wetgeving omtrent bestemmingsplannen betreft:

 • de Wet ruimtelijke ordening (Wro): de per 1 juli 2008 in werking getreden Wro heeft tot gevolg dat bepaalde procedures en bepalingen veranderd zijn. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. Het kan ook betekenen dat bepaalde procedures of bepalingen niet meer in het bestemmingsplan opgenomen hoeven te worden, omdat die al geregeld zijn in de Wro;
 • het Besluit ruimtelijke ordening (Bro): in het Bro zijn een aantal bepalingen opgenomen die 1 op 1 overgenomen dienen te worden in het bestemmingsplan, zoals regels ten aanzien van de wijze van meten, de slot- en overgangsregels en de anti-dubbeltelregel;
 • de RO Standaarden 2008: dit is een set standaarden die onder andere voorschrijft hoe ruimtelijke plannen vormgegeven moeten worden. Zo is in één van de standaarden, de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008, bepaald welke benamingen en kleuren gebruikt moet worden voor bestemmingen (bijvoorbeeld de bestemmingsterm Woondoeleinden moet 'Wonen' worden en heeft altijd een gele kleur), hoe aanduidingen en maatvoeringen eruit moeten zien, etc.
 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): het bestemmingsplan moet aangepast worden aan de procedures en terminologie van de Wabo. Zo wordt niet meer gesproken van "ontheffingsregels", maar van "afwijkingsregels".

Nieuw beleid

Daarnaast is er nieuw beleid verschenen dat zijn vertaling naar het bestemmingsplan heeft gekregen. Het gaat hierbij om de beleidsstukken: Structuurvisie Bedrijventerreinen Weesp, Detailhandelsnota, Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie, Parkeernota Weesp en de beleidsvisie Externe Veiligheid. Dit beleid heeft, voor zover het ruimtelijk relevant is, zijn uitwerking gekregen in hoofdstuk 2 van het voorliggend bestemmingsplan.

4.1.3 Procedures beperken

De gemeente Weesp wil het aantal ruimtelijke procedures beperken. In het bestemmingsplan zijn zo weinig mogelijk binnenplanse procedure-mogelijkheden opgenomen om afwijkingen en dergelijke toe te kunnen staan. Alle bouw- en gebruiksmogelijkheden worden waar mogelijk bij recht toelaatbaar gesteld. Hierbij is aangesloten bij het vastgestelde 'Afwijkingenbeleid van Weesp' (21 december 2010). Het gaat in het afwijkingenbeleid om:

bouwmogelijkheden:

 • erfbebouwingsregeling bij woningen voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
 • kelders bij woningen;
 • overig: erfafscheidingen, dakkapellen en dakterrassen;

gebruiksmogelijkheden:

 • aan huis gebonden beroepen en bedrijven (bij (dienst)woningen binnen de bebouwde kom).