direct naar inhoud van 3.2 Huidige stedenbouwkundige en functionele structuur
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

3.2 Huidige stedenbouwkundige en functionele structuur

Het plangebied bestaat, zoals eerder in dit bestemmingsplan reeds aangegeven, uit drie deelgebieden. Deze deelgebieden zijn:

  • industrieterrein Noord;
  • Nijverheidslaan;
  • Industriepark Van Houten.

Al drie de deelgebieden hebben een andere structuur. In deze paragraaf wordt de huidige stedenbouwkundige en functionele structuur per deelgebied beschreven.

Industrieterrein Noord

Het bedrijventerrein 'Industrieterrein Noord' is gelegen aan de noordwestzijde van de gemeente langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Stedenbouwkundige structuur

De structuur binnen het gebied bestaat uit een vrij rechthoekig stelsel van ontsluitingsstraten. Deze straten zijn onderverdeeld in representatieve voorkanten van bedrijven en typisch utilitaire 'achter' kanten. De achterkanten hebben veelal een bevoorradingsfunctie, zoals laadkuilen etc. De uitgegeven kavels kennen een hoog bebouwingspercentage, waardoor een vrij aaneengesloten beeld ontstaat met overwegend smalle tussenstroken met een parkeer- en/of opslagfunctie. Met name aan de doorgaande straten en de Amstellandlaan zijn, naast de alom aanwezige parkeervoorzieningen en laad- en losplekken, plaatselijk inspanningen verricht om tot een enigszins representatieve inrichting met groen te komen in samenhang met een 'vormgegeven' entreepartij. Sommige straten hebben een vrij formeel profiel (met bijvoorbeeld trottoirs), andere hebben een meer informeel profiel; een duidelijk thematische aanpak ontbreekt. Er is binnen het gebied geen sprake van structurele water- en groenvoorzieningen.

Funcionele structuur

Het terrein betreft een enigszins verouderd bedrijventerrein, met een vrij doelmatige opzet en overwegend utilitaire gebouwen. Naast particuliere bedrijven zijn er ook enkele kavels met publieke bedrijven, zoals een grote kavel ten behoeve van de rioolwaterzuivering en in het noorden van het gebied een voormalig marinecomplex. Ook de gemeentewerf is gevestigd op het terrein.

De ontsluiting van het terrein geschiedt enerzijds vanaf de Gooilandseweg-Verlengde Rijnkade en anderzijds vanaf de Leeuwenveldseweg-Hogeweyselaan-Leeuwenveldseweg. Deze wegen vormen een doorgaande verbinding, als een soort rondweg, om de woongebieden van Weesp.

Nijverheidslaan

Het bedrijventerrein is gelegen aan de Vecht, direct ten noorden van de spoorbaan Amsterdam-Hilversum.

Stedenbouwkundige structuur

De stedenbouwkundige structuur wordt in eerste instantie bepaald door een serie kavels met vestigingen aan het water, ontsloten door de doodlopende insteken Nijverheidslaan en Nesland en een door beide straten ingesloten min of meer rechthoekig terrein. Het geheel maakt een tamelijk 'rommelige' indruk. De gebouwen zijn enerzijds gericht op de Vecht en anderzijds op de ontsluitingsstraten. Er is binnen het gebied geen sprake van enige groen- en/of waterstructuur.

Funtionele structuur

Het bedrijventerrein kent weinig samenhang, is verouderd en het ontbreekt aan inrichtingskwaliteit. In het laatste decennium heeft dit reeds tot een omvangrijke reconstructie geleid van het gedeelte tussen de Sportlaan, de Vecht en de Nijverheidslaan. Hier zijn enkele bedrijfsverzamelcomplexen geprojecteerd en een drietal prestigieuze kantoorgebouwen gerealiseerd direct aan de Vecht.

Oorspronkelijk sterk gerelateerd aan het verkeer over water, is het tegenwoordig eenzijdig ontsloten vanaf de Korte Muiderweg.

Industriepark Van Houten

Dit bedrijventerrein bestaat feitelijke uit twee separate delen. Het gaat hierbij om een beperkt deel aan de noordoost-zijde met diverse bedrijfsvestigingen, welke toegankelijk zijn vanaf de Prinses Irenelaan en een omvangrijk gebied met twee bedrijfsvestigingen: Abbott en Fort Dodge. Dit tweede gebied wordt ontsloten vanaf de C.J. van Houtenlaan en secundair vanaf de verlengde Rijnkade.

Stedenbouwkundige structuur

Beide gebiedsdelen kenmerken zich door een in principe rechthoekig patroon van ontsluitingswegen en een efficiƫnt grondgebruik. Er is sprake van een vrij dichte setting van overwegend individuele gebouwen en een enkel verzamelgebouw. Aan de Prinses Irenelaan zijn individuele vrijstaande gebouwen gesitueerd. De betekenis van groen als inrichtingscomponent is zeer ondergeschikt; in de straatprofielen en de onbebouwde ruimte overheersen de parkeervoorzieningen.

Op het 'Abbott-terrein' (deel van het gehele terrein) is daarbij nog onderscheid te maken tussen een gedeelte met een 'campus'-karakter (gebouwen in het groen) en een strikt utilitair, door onder andere logistieke aspecten bepaald, grid van wegen en gebouwen. Het gehele gebied is rondom beveiligd en omgeven door een hekwerk. De zone langs Buitenveer en Verlengd Buitenveer is, waar dit mogelijk was, ingericht als visuele groenbuffer. Dit is tevens plaatselijk, maar niet meer zo omvangrijk, gedaan langs de Gooilandseweg. Water is slechts aanwezig in de vorm van de randsloot langs de Gooilandseweg.

Funcionele structuur

In de huidige situatie heeft het bedrijventerrein een duidelijke scheiding ten aanzien van kantoren en bedrijven. Daarnaast is, conform het geldende bestemmingsplan, een milieuzonering aanwezig. Met deze milieuzonering en de zone met de bestemming kantoor wordt milieuhinder richting aangrenzende woonwijken voorkomen (figuur 3.2).

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04_0007.jpg"

Figuur 3.2: functionele structuur Smal Weesp

De ontsluiting van het terrein geschiedt voor een deel van de kleinschaligere bedrijven via de Prinses Irenelaan. Het tweede gebied, met de twee bedrijfsvestigingen Abbott en Fort Dodge is ontsloten via de C.J. van Houtenlaan en secundair vanaf de verlengde Rijnkade.