direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene wijzigingsregels
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 25 Algemene wijzigingsregels

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen voor wat betreft:

  • a. de grens van de bestemming 'Water' en de grens van de aangrenzende bestemmingen alsmede het uitbreiden van de primaire bestemming waterkering, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van kaderconstructiewerkzaamheden aan de oever van de Vecht, gehoord de waterbeheerder;
  • b. de bestemming 'Verkeer' te verbreden voor zover zulks noodzakelijk of gewenst is in verband met het creëren van een duurzaam veilige weg, mits de archeologische en aardkundige waarden daardoor niet, dan wel door het treffen van voorzieningen, onevenredig worden aangetast;
  • c. de grenzen van bestemmingen dusdanig aan te passen dat het bouwvlak van een bestaande woning, voor zover gelegen binnen de bestemming Wonen, kan worden verplaatst, voor zover zulks noodzakelijk of gewenst is voor het creëren van een verantwoord woonmilieu, mits de nieuwe oppervlakte van het bouwvlak, waarbinnen de woning, alle erfbebouwing en overkappingen zijn gesitueerd, niet meer dan 120 m² zal bedragen;
  • d. het verwijderen of vervangen van de bestemming, Waarde - Archeologie - 2, Waarde - Archeologie - 3 dan wel Waarde - Archeologie - 6l indien en voorzover uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het opgelegde beschermingsregime niet aansluit bij de feitelijk aanwezige archeologische waarden; gehoord de archeologisch deskundige;

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten wijzigen voor wat betreft:

  • e. het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in een andere milieucategorie, indien op grond van technische ontwikkelingen de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten vermelde milieucategorie niet meer de juiste is;
  • f. het toevoegen van bedrijfsactiviteiten aan een categorie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten mits deze activiteit naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de in de betreffende categorie opgenomen bedrijfsactiviteiten;

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen milieucategorie wijzigen in geval van:

  • g. het verschuiven van soorten bedrijvigheid en/of voorzieningen naar een hogere milieucategorie door hogere regelgeving, of indien dit uit het oogpunt van hogere regelgeving dan wel als gevolg van technische ontwikkelingen noodzakelijk is.