direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 23 Algemene aanduidingsregels

23.1 monumenten
23.1.1 algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' zijn de bebouwing en gronden tevens bestemd voor de bescherming, het herstel en de instandhouding van het monumentale karakter.

23.1.2 omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken

Voor het slopen van bouwwerken gelegen binnen de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' is een omgevingsvergunning vereist. Alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de monumentencommissie.

23.1.3 Herbouw/nieuwbouw

Bij herbouw of nieuwbouw op de gronden met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' is de uitwendige hoofdvorm, bestaande uit de oppervlakte, goot- en bouwhoogte, nokrichting, dakhelling en de oorspronkelijke situering van de bestaande legale bebouwing maatgevend.

23.2 wro-zone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' de bestemming wijzigen in de bestemming 'Maatschappelijk', met dien verstande dat:

 • a. uitsluitend maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan met de daarbij behorende groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, ontsluitingen en waterpartijen;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer dan 40% zijn;
 • c. er mag één bedrijfswoning worden gebouwd, met inachtneming van het bepaalde in sub 5.2.1 onder i en j;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 10 m zijn;
 • e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de milieusituatie waaronder de vereisten uit de Wet geluidhinder;
  • 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
23.3 veiligheidszone - bevi

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' zijn geen kwetsbare objecten en objecten met minder zelfredzame personen toegestaan.

23.4 veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' zijn geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten, als bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) toegestaan.

23.5 vrijwaringszone - vaarweg
23.5.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' mag, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemming(en), geen bebouwing worden opgericht.

23.5.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 23.5.1 voor het oprichten van bebouwing op de gronden gelegen binnen de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg', mits:

 • a. het kanaalgebonden bebouwing betreft;
 • b. dit toekomstige infrastructurele uitbreidingen niet onmogelijk maakt;
 • c. dit niet leidt tot uit milieuhygiënisch en/of veiligheidsoogpunt onaanvaardbare situaties.