direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene bouwregels
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 21 Algemene bouwregels

21.1 Kelders

Onder (bedrijfs)woningen en daarbij behorende aan- en uitbouwen mogen kelders worden gebouwd, met dien verstande, dat:

  • a. de kelder loodrecht onder de woning en/of daarbij behorende aan- en uitbouwen wordt gebouwd;
  • b. de maximale diepte van de kelder, gemeten vanaf onderkant begane grond, 4 m bedraagt.
21.2 Dakkapel

Op (bedrijfs)woningen mogen dakkapellen worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • a. voldaan dient te worden aan de redelijke eisen van welstand;
  • b. dakkapellen niet zijn toegestaan op bijgebouwen.
21.3 Dakterras

Uitsluitend ten behoeve van (bedrijfs)woningen zijn dakterrassen toegestaan, met dien verstande dat:

  • a. deze niet meer dan vier meter buiten het bouwvlak mag worden gerealiseerd, tenzij anders is bepaald in hoofdstuk 2.
  • b. realisatie niet plaats vind voor en voor het verlengde van de voorgevel;
  • c. de afstand tot de perceelsgrens tenminste 2 meter bedraagt.
21.4 Bestaande maten
21.4.1 Maximale en minimale maatvoering

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, aantallen en/of oppervlakten van bestaande (legale) bouwwerken, op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan meer dan wel minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal dan wel minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

21.4.2 Heroprichting

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in lid 21.4.1 uitsluitend van toepassing, indien het geschiedt op dezelfde plaats.