direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen, zoals groenstroken, plantsoenen en bermen;
  • b. water;
  • c. dijken en taluds;
  • d. voet- en fietspaden alsmede in- en uitritten;
  • e. speelvoorzieningen;
  • f. parkeervoorzieningen;
  • g. met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, parkeervoorzieningen, kunstobjecten en waterhuishoudkundige doeleinden.
9.2 Bouwregels

Op of in de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, niet meer dan 3,50 meter mag zijn.