direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal', uitsluitend een gemaal en bedrijfswoning inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 22.2;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', uitsluitend de opslag en verkoop van motorbrandstoffen, waaronder lpg, en aanverwante artikelen;
 • c. met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
3.2 Bouwregels

Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

3.2.1 Ter plaatse van de aanduiding 'gemaal'
 • a. de gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen het bouwvlak;
 • b. het bouwvlak voor 100% mag worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen niet meer dan 6 meter mag zijn en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter mag zijn;
 • d. de goothoogte van een bedrijfswoning niet meer dan 4,50 meter mag zijn en de bouwhoogte niet meer dan 9,50 meter mag zijn;
 • e. de bedrijfswoning afgedekt moet zijn met een kap waarvan de helling niet minder dan 30 graden en niet meer dan 60 graden mag zijn;
 • f. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer mag zijn dan 3 meter;
 • g. de goothoogte van een aan- en uitbouw niet meer mag zijn dan 0,25 meter boven de begane grondlaag van de woning waartegen wordt aangebouwd, met een maximum van 4 meter;
 • h. de bouwhoogte van een bijgebouw of aanbouw niet meer dan 5 meter mag zijn;
 • i. de totale oppervlakte voor vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning niet meer dan 50 m² mag zijn.
3.2.2 Ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg'
 • a. per bestemmingsvlak maximaal het bestaande bebouwingsoppervlak mag worden bebouwd en vermeerderd met ten hoogste 10% van het bestaande bebouwingsoppervlak;
 • b. de goothoogte van gebouwen niet meer dan 3 m mag zijn;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen niet meer dan 6 m mag zijn.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte niet meer mag zijn dan:

 • a. 2 meter voor erfafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning;
 • b. 3 meter voor overkappingen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer zijn dan de bouwhoogte van gebouwen.