direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 15 Wonen

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, inclusief aan huis gebonden beroep of bedrijf , zoals bepaald in lid 22.2;
 • b. met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
15.2 Bouwregels

Op of in de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

15.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. het aantal woningen niet meer dan het bestaande aantal mag zijn;
 • b. de woningen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak mogen worden opgericht;
 • c. de goot- en bouwhoogte van de woning niet meer dan de bestaande goot- en bouwhoogte mag zijn.
15.2.2 Erfbebouwing
 • a. een aan- en uitbouw, bijgebouw en overkapping op niet minder dan 3 m achter de voorgevel wordt gebouwd;
 • b. in afwijking van het gestelde onder 15.2.2 onder a mogen aan- en uitbouwen tot niet meer dan 3 m buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. het bij de woning aansluitende terrein mag voor niet meer dan 50% worden bebouwd met bijgebouwen en overkappingen tot een maximum van 50┬ám2, waarvan de oppervlakte voor vrijstaande bijgebouwen en overkappingen niet meer dan 30 m2 mag zijn;
 • d. de bouwhoogte van een overkapping niet meer dan 3 m mag zijn;
 • e. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer dan 3 m mag zijn;
 • f. de goothoogte van een aan- en uitbouw en aangebouwd bijgebouw niet meer mag zijn dan 0,25 meter boven de begane grondlaag van de woning waartegen wordt aangebouwd met een maximum van 4 m;
 • g. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en bijgebouw niet meer dan 5 m mag zijn, gemeten vanaf het aansluitende terrein;
 • h. op een bijgebouw geen dakkapellen toegestaan zijn.
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen, gelegen voor de voorgevel, niet meer dan 1 m mag zijn;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen, gelegen achter de voorgevel, niet meer dan 2 m mag zijn;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer zijn dan de bouwhoogte van hoofdgebouwen.
15.3 Afwijken van de bouwregels
15.3.1 Vergroten bouwvlak

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.2 onder b voor het vergroten van het bouwvlak met 3 m bij woningen kleiner dan 40 m2, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de vergroting vindt bloksgewijs van gelijke type woningen plaats;
 • b. het bebouwingspercentage van het achtererfgebied is na de vergroting niet meer dan 50%.
15.4 Specifieke gebruiksregels
15.4.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning en/of een aan huis gebonden beroep of bedrijf.