direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding, waterberging en waterbeheersing en waterrecreatie, één en ander met de daarbijbehorende keermuren;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - scheepvaartverkeer', tevens voor scheepvaartverkeer;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats', tevens voor ligplaatsen van woonschepen met de daarbij behorende oeververbindingen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger', tevens voor aanlegsteigers ten behoeve van de bestemming Bedrijventerrein - 3, zoals bedoeld in artikel 7;
 • e. met de daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde - met uitzondering van aanlegsteigers, tenzij anders bepaald -, verhardingen en groenvoorzieningen.
14.2 Bouwregels

Op of in de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

14.2.1 Woonschepen

Ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' gelden voor het innemen van een ligplaats voor woonschepen en recreatieschepen de volgende bepalingen:

 • a. het aantal ligplaatsen van woonschepen niet meer dan 1 mag zijn;
 • b. per woonschip is niet meer dan 1 ligplaats voor een recreatieschip toegestaan;
 • c. de lengte van een woonschip niet meer mag zijn dan aanwezig ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van het bestemmingsplan;
 • d. de breedte van een woonschip niet meer dan 6,25 meter mag zijn;
 • e. de hoogte van een woonschip niet meer dan 3,60 meter mag zijn, gemeten vanaf de waterspiegel;
 • f. de lengte van een recreatieschip niet meer dan 10 meter mag zijn, met dien verstande dat de lengte van een recreatieschip bij een woonschip niet meer mag bedragen dan de helft van de lengte van dat woonschip, met een maximum van 10 meter.
14.2.2 Ligplaatsen van woonschepen

Ligplaatsen van woonschepen met de daarbij behorende oeververbindingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats', onder de voorwaarden dat:

 • a. ten behoeve van een recreatieschip bij een woonschip evenwijdig aan de oever niet meer dan één steiger mag worden gebouwd met een oppervlakte van niet meer dan 10 m2 dan wel de bestaande oppervlakte indien deze groter is en met dien verstande dat de steiger gerekend vanaf de oever niet langer mag zijn dan de buitenzijde van het woonschip;
 • b. ten behoeve van woonschepen per woonschip tussen het woonschip en de oever niet meer dan één steiger mag worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de steiger niet minder dan 3 meter van de kopse kanten van het woonschip naar binnen worden gesitueerd;
  • 2. de steiger een lengte van niet meer dan 10 meter en een breedte van niet meer dan 3 meter heeft, dan wel het bestaande aantal en de bestaande oppervlakte.
14.2.3 Aanlegsteigers ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger'

Ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger' zijn aanlegsteigers ten behoeve van de aangrenzende bestemming Bedrijventerrein - 3, zoals bedoeld in artikel 7, toegestaan onder de voorwaarden dat:

14.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte niet meer dan 4,50 meter mag zijn;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan in de vorm van:
  • 1. oeververbindingen ten behoeve van woonschepen;
  • 2. voorzieningen ten behoeve van het scheepvaartverkeer en de waterrecreatie, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 1 meter mag zijn.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.1 voor het vergroten van de lengte van woonschepen met niet meer dan 15%, mits de nieuwe oppervlakte, berekend uit de nieuwe lengte maal de bestaande breedte niet meer dan 80 m2 en de onderlinge afstand tussen de woonschepen tenminste 3 meter zal bedragen.

14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruiken van gronden voor meer ligplaatsen dan is toegestaan.