direct naar inhoud van 6.2 Artikelsgewijze toelichting
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

6.2 Artikelsgewijze toelichting

In de volgende paragrafen is een toelichting opgenomen van de in de regels opgenomen bestemmingen.

6.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit artikel worden de begrippen nader omschreven die gebruikt worden in de regels. Dit voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen.


Artikel 2 Wijze van meten

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze de in de regels voorgeschreven maatvoeringen gemeten moeten worden.

6.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De regels in verband met de bestemmingen kennen een min of meer gelijke opbouw en bestaan in ieder geval uit een bestemmingsomschrijving en bouwregels. Voor een aantal bestemmingen zijn daarbij bijzondere gebruiksregels opgenomen en/of een afwijkingsbevoegdheid dan wel wijzigingsbevoegdheid.

De bestemmingsomschrijving betreft de centrale bepaling van elke bestemming. Hierin is een omschrijving opgenomen van de functies, die binnen de bestemming zijn toegestaan (het gebruik). In een aantal gevallen is een specificatie opgenomen van de toegestane functie, die correspondeert met een functieaanduiding op de verbeelding.

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Bouwregels zijn dan ook alleen van toepassing bij de toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning.

Basis voor de opzet van de verbeelding en daarmee de regels is het stedenbouwkundig ontwerp van LEVS architecten (november 2012). De hierin opgenomen verkaveling is indicatief, dat wil zeggen toont een mogelijk indeling van het gebied.

Artikel 3 Verkeer

Deze bestemming geldt voor wegen, straten en voet - en fietspaden ten behoeve van de afwikkeling van doorgaand verkeer. Daarnaast zijn binnen deze bestemming parkeer- en groenvoorzieningen toegestaan. Tankstations zijn niet toegestaan. Gelet op de beoogde functie, is de bestemming 'Verkeer' toegekend aan de Leeuwenveldseweg, voor zover gelegen in het plangebied, en de ontsluitingsweg aan de oostzijde van het plangebied. Op beide wegen zal in de toekomst een snelheidsregime van 50 km/uur gelden.

De erftoegangswegen (tussen de woonvelden) en bijbehorende pleinen en speelvoorzieningen zijn opgenomen in de bestemming 'Woongebied'. Aan de gebiedsontsluitingsweg aan de noordzijde van het plangebied (ter ontsluiting van de woonvelden) is de bestemming 'Verkeer - Verblijf' toegekend (zie toelichting artikel 4).

Ten aanzien van het bouwen geldt dat slechts gebouwen zijn toegestaan voor nutsvoorzieningen en gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer. Daarnaast zijn bouwregels opgenomen voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Artikel 4 Verkeer - Verblijf

Deze bestemming geldt voor wegen, straten en voet - en fietspaden ten behoeve van de afwikkeling van bestemmingsverkeer. Deze bestemming is toegekend aan de weg aan de noordzijde van het plangebied, die dient ter ontsluiting van de woonvelden in het plangebied. De bouwregels zijn vergelijkbaar met die van de bestemming 'Verkeer'.

Artikel 5 Water

De watergang aan de zijde van het plangebied (parallel aan de Leeuwenveldseweg) is voorzien van de bestemming Water. De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor de aanleg, het onderhoud en de instandhouding van watergangen en vaarwegen en de waterhuishouding. Er gelden bouwregels voor onder andere steigers.

Artikel 6 Woongebied

De bestemming Woongebied is toegekend aan het overgrote deel van het plangebied. Hier zijn woningen voorzien met de daarbij behorende voorzieningen als erftoegangswegen, openbare ruimte in de vorm van pleinen, speelvoorzieningen, trottoirs, etc. In de bestemming Woongebied zijn een aantal zaken hard vastgelegd, dit om te kunnen sturen op de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten voor het gebied:

  • a. het aantal woningen is begrensd (op maximaal 222);
  • b. de bouwhoogte is vastgelegd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een bouwhoogte van 14 m langs de entree en de Leeuwenveldseweg en 11 m in het middengebied. In de spies (westzijde) is een bouwhoogte van 17 m toegestaan. Hiermee wordt een stedenbouwkundig accent mogelijk gemaakt;
  • c. Om te kunnen waarborgen dat voldoende open water in het plangebied wordt gerealiseerd, zijn de normen die Waternet hiervoor stelt, in de specifieke gebruiksregels opgenomen;
  • d. Erfbebouwing zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen niet meer dan 50% van het terrein beslaan, dat is gelegen rondom de woning. Daarbij geldt dat erfbebouwing minimaal 3 meter achter de voorgevel moet zijn gesitueerd. Onder omstandigheden zijn bijgebouwen en carports voor de voorgevel toegestaan. Dit geldt slechts indien het bijgebouw/de carport anders niet bereikbaar is via de openbare ruimte, bijvoorbeeld omdat de achtertuin niet te bereiken is via een achterom. In dat geval kan met toepassing van een procedure van het bestemmingsplan worden afgeweken.

Artikel 7 Waarde - Archeologie - 7

Uit de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart blijkt dat het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde heeft. In beginsel kan de ontwikkeling worden uitgevoerd zonder dat daarvoor nader archeologisch onderzoek nodig is. Het is echter niet geheel uitgesloten dat er archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn. Bij plannen met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 en hieraan gekoppeld grondbewerkingen die dieper dan 4 meter beneden het maaiveld reiken, is onderzoek nodig. De dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 7 regelt deze bescherming en is toegekend aan het gehele plangebied.

6.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit hoofdstuk zijn de aanvullende, algemene regels opgenomen.

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Dit artikel bevat de bepaling om te voorkomen dat met het bestemmingsplan strijdige situaties ontstaan of worden vergroot. Het artikel is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening en is daaruit overgenomen.

Artikel 9 Algemene bouwregels

In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen kunnen gelden. Het betreft regelingen ten aanzien van kelders, dakkapellen, dakterrassen en Bestaande maten.

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

Aanvullend zijn in het plan regels gesteld ten aanzien van het gebruik. In dit artikel is een aantal gebruiksmogelijkheden voor het gehele plan uitgesloten (strijdig gebruik). Daarnaast zijn regels gegeven voor beroepen en bedrijven aan huis.

Artikel 11 Algemene aanduidingsregels

In dit artikel is een regeling opgenomen in verband met het nabijgelegen LPG tankstation. Binnen een straal van 45 m van het vulpunt mogen geen nieuwe gevoelige bestemmingen (woningen) worden gerealiseerd.

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

In dit artikel is in aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen nog een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen.

Artikel 13 Overige regels

In dit artikel wordt verwezen naar wet- en regelgeving welke is opgenomen in het bestemmingsplan en welke van kracht is op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan.

6.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 14 Overgangsrecht

De tekst uit dit artikel is wettelijk vastgelegd en overeenkomstig opgenomen. Het betreft een regeling voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het inwerking treden van het bestemmingsplan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd.

Artikel 15 Slotregel

In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.