direct naar inhoud van 5.4 Akoestiek
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

5.4 Akoestiek

5.4.1 Algemeen

Geluid is één van de factoren die de beleving van de leefomgeving in belangrijke mate bepalen. Door de toename van het verkeer en de bedrijvigheid wordt de omgeving in steeds sterkere mate belast met geluid. Dit leidt tot steeds meer klachten. In een aantal gevallen wordt de gezondheid beïnvloed door geluid. Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen en ook de verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid. Door de toename van het geluid in de omgeving, wordt de behoefte aan stilte steeds meer als een noodzaak gevoeld.

5.4.2 Regelgeving/ beleid

De Wet geluidhinder, de Luchtvaartwet en de Wet milieubeheer zijn in het kader van geluidhinder van belang.

Bij nieuwe ontwikkelingen van geluidgevoelige bestemmingen dient de geluidssituatie in beeld gebracht te worden. De geluidsniveaus op de gevels van de nieuwe gebouwen worden getoetst aan de geluidsnormen. Er dient gekeken te worden naar vier bronnen van geluid, namelijk:

  • wegverkeerslawaai;
  • Railverkeerslawaai;
  • industrielawaai;
  • vliegtuiglawaai.

Het juridisch kader voor wegverkeerslawaai, spoorlawaai en industrielawaai wordt gevormd door de Wet geluidhinder. Vliegtuiglawaai wordt geregeld in de Luchtvaartwet. Er liggen geen geluidszones van het vliegtuiglawaai over het plangebied, waardoor deze niet nader beschouwd wordt. Ook is het plangebied niet gelegen binnen een geluidszone van industrielawaai. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt daarom uitsluitend ingegaan op de aspecten wegverkeerslawaai en spoorlawaai.

5.4.3 Onderzoek

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidszone van de Leeuwenveldse weg (wettelijke zone van 200 m) en de spoorverbinding Amsterdam-Amersfoort/Almere (geluidszone van 800 m). Omdat het bestemmingsplan nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk maakt binnen genoemde geluidszones is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De ontsluitingsweg van Leeuwenveld III en IV is tevens in dit onderzoek meegenomen, omdat dit eveneens een 50 km/u. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de maximale bouwgrenzen die het bestemmingsplan biedt. Het onderzoek toont dan ook een worst-case situatie. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in het rapport: Akoestisch onderzoek Leeuwenveld III en IV (Oranjewoud). In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek kort beschreven. Het volledig onderzoek is opgenomen in bijlage 3.

Wegverkeerslawaai

Planontwikkeling

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden van 48 dB op een aantal plaatsen in het plangebied wordt overschreden. Dit geldt voor de bebouwing langs de Leeuwenveldseweg en nabij de entree van de wijk. De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 54 dB. Op grond van het geluidbeleid van de gemeente Weesp dienen bij een geluidbelasting van 53 dB akoestisch compenserende maatregelen te worden getroffen. Opgemerkt dient te worden dat bij een verlaging van de maximum snelheid op de Leeuwenveldseweg (van 70 km/u naar 50 km/u) de grenswaarde van 53 dB niet worden overschreden.

Woningen Leeuwenveld I

Er is tevens een berekening uitgevoerd naar de gevelbelasting op bestaande woningen van Leeuwenveld I (Lobbrich Boudgerslaan). Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op één gevel wordt overschreden (geluidsbelasting van 48,7 dB, zie bijlage 3). De betreffende woning is echter uitgevoerd met een dove gevel (geen te openen delen, ramen). Deze gevel hoeft dus niet beschouwd te worden. De geluidbelasting op de voorgevel is 46,6 dB en voldoet derhalve. Met betrekking tot de bestaande bouw is er derhalve geen akoestisch bezwaar ten aanzien van de nieuwe ontsluitingsweg.

Railverkeerslawaai

Ten gevolge van het railverkeer op het spoortraject 373 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 68 dB, waarmee de voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 68 dB wordt echter niet overschreden. In totaal wordt bij 19 van de 20 blokken de voorkeursgrenswaarde van 55 dB overschreden, alleen op blok O blijft de geluidbelasting ten hoogste 55 dB.

Hogere grenswaarde

In verband met het flexibele karakter van het bestemmingsplan, waarin de situering en verdeling van de woningen over het plangebied niet worden vastgelegd, is het niet mogelijk om per woning een hogere grenswaarde te verlenen. Afgestemd op het flexibele karakter van het bestemmingsplan zullen per bouwstrook hogere waarden worden verleend. In dat kader zal voorafgaand aan de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan het akoestisch onderzoek worden geactualiseerd en zal een ontwerp besluit voor de vaststelling van de hogere waarden worden voorbereid.

5.4.4 Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van Leeuwenveld III en IV vanuit akoestisch oogpunt mogelijk is. Wel zal de voorkeursgrenswaarde op diverse locaties worden overschreden en zullen daarvoor hogere waarden moeten worden verleend. Zonder de plaatsing van een geluidscherm langs het spoor zal de geluidsbelasting van de eerstelijnsbebouwing (langs de Leeuwenveldseweg) boven de maximale ontheffingswaarde uitkomen. De plaatsing van een geluidscherm van 3 m is dan ook noodzakelijk. De geluidsbelasting op de bestaande woningen (Leeuwenveld I) voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.