direct naar inhoud van 4.2 Planbeschrijving
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

4.2 Planbeschrijving

4.2.1 Planproces

Het plan is op basis van het stedenbouwkundig kader uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Gedurende het planproces is op verschillende momenten overleg gevoerd tussen de ontwikkelende partij Blauwhoed, de gemeente Weesp, Waternet en adviseurs over de inrichting van het woongebied.

4.2.2 Stedenbouwkundige structuur

Het stedenbouwkundig plan is weergegeven in figuur 4.1. De verkaveling respecteert zowel de richting van de spoorbaan, de richting van het slotenpatroon in de Bloemendalerpolder en de stedenbouwkundige opzet van Leeuwenveld I en II. De woonblokken in noord-zuidrichting zijn zodanig opgezet, dat er doorzichten ontstaan tussen de Weespenvelderweg naar de Bloemendalerpolder. De hoekverdraaiingen in de verkaveling in noord-zuidrichting vormen een speels accent in de stedenbouwkundige opzet van het woongebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01_0007.jpg"

Figuur 4.1 Mogelijke verkaveling Leeuwenveld III en IV ( bon: LEVS).

De woningen aan de zuidzijde zijn gericht op de waterpartij langs de zuidrand van het plangebied. De woningen aan de noordzijde zijn georiënteerd op de Bloemendalerpolder, waar in de toekomst mogelijk het woongebied Bloemendalerpolder wordt ontwikkeld.

In de westelijke punt is een accent voorzien in de vorm van een appartementenblok met maximaal 5 bouwlagen. De overige bebouwing bestaat uit bebouwing van 2 tot 4 bouwlagen, waarvan overwegend 3 bouwlagen.

4.2.3 Functionele structuur

Het bruto oppervlakte van het woongebied bedraagt circa 5,5 hectare. Als uitgangspunt geldt een woningbouwdichtheid van 40 eenheden per hectare.

Het aantal nieuwbouwwoningen bedraagt maximaal 222, bestaande uit een ruime differentiatie aan woningen, uiteenlopend van rijwoningen, gestapelde woningen tot appartementen.

4.2.4 Verkeer en parkeren

Verkeer

Alle openbare wegen worden Duurzaam Veilig ingericht. Het verkeer van woongebied Leeuwenveld III en IV wordt door middel van een 50 km/u gebiedsontsluitingsweg ontsloten op de Leeuwenveldseweg. Ten zuidoosten van het plangebied wordt een rotonde op de Leeuwenveldseweg aangelegd, waardoor zowel het verkeer van en naar Leeuwenveld III en IV, alsook het verkeer van en naar Leeuwenveld I hier gebruik van kan maken. Daarnaast zal in de toekomst eventueel een deel van het verkeer van het woongebied Bloemendalerpolder hierop worden ontsloten. De aansluiting van Lobbrich Boudgerslaan op de Leeuwenveldseweg wordt afgesloten voor autoverkeer. De kantoren Leeuwenveldseweg krijgen een eigen verkeersaansluiting op de Leeuwenveldseweg ter hoogte van het benzinestation. Alle overige openbare wegen worden Duurzaam Veilig als erftoegangsweg ingericht.

Ten zuidwesten van het plangebied wordt een tijdelijke tweede T-aansluiting op de Leeuwenveldseweg aangelegd voor het verkeer van en naar Leeuwenveld III en IV. Na realisatie van de overige 50 km/u structuur in het plangebied Bloemendalerpolder op de Leeuwenveldseweg wordt deze tijdelijke aansluiting opgeheven en aangesloten op de westelijke 50 km/u structuur.

De interne ontsluitingsstructuur is erop gericht dat alleen bestemmingsverkeer het woongebied in- en uitrijdt. Op drie locaties vanaf de noordzijde zijn de woningen per auto bereikbaar. Er is geen autoverkeer tussen de deelgebieden in oost-west richting mogelijk. Hiervoor wordt direct ten noorden, buiten het plangebied Leeuwenveld III en IV een weg aangelegd. Om deze weg mogelijk te maken zal de ontwikkelaar een overeenkomst sluiten met de grondeigenaar. Op de grens van Leeuwenveld I en Leeuwenveld III en IV komt een 50 km/u gebiedsontsluitingsweg met aan beide zijden een vrijliggend éénrichtingsfietspad met laanbeplanting. Deze weg dient in de toekomst als ontsluiting van de Bloemendalerpolder. Op de overige wegen wordt het fietsverkeer gemengd met het autoverkeer afgewikkeld. Dit is conform de inrichting voor deze wegen.

Voor het bepalen van de verkeersaantrekkende werking vanwege de nieuwe woonwijk is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 317 (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012). Het plangebied wordt getypeerd als een matig stedelijk gebied. Voor eengezinswoningen in het voorgenomen segment geldt een gemiddelde verkeersaantrekkende werking van 7,85 voertuigbewegingen per woning per dag. Het totaal aantal voertuigbewegingen komt hiermee uit op 1.740 per dag (222 x 7,85).

Parkeren

In het huidige plan worden 5 bouwblokken onderscheiden. Per bouwblok is de parkeerbehoefte bepaald. In de onderstaande tabel is de totale parkeerbehoefte, rekening houdend met het type woningen (en daarbij behorende parkeernormen) en bezoekersparkeren, en het op basis van het huidige plan te realiseren aantal parkeerplaatsen weergegeven. Hieruit volgt een totale parkeerbehoefte van 304 parkeerplaatsen. In het huidige plan worden op diverse wijze (straatzijde, binnenhof, carports) 304 parkeerplaatsen voorzien . Hierin worden carports als 1,5 parkeerplaats geteld. Uit tabel 4.1 blijkt dat de parkeerbalans uitkomt op 0. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden met betrekking tot parkeren. Het betreft hier echter een indicatieve berekening op basis van het nu voorliggende plan. Mocht in de toekomst een andere invulling worden gekozen, dan ziet de parkeerbalans er bijgevolg ook anders uit.

Tabel 4.1 Parkeerbalans Leeuwenveld III en IV

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01_0008.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01_0009.jpg"

Figuur 4.2 Mogelijke verdeling bewoners- en bezoekersparkeerplaatsen ( bon: LEVS).

Openbaar vervoer

In het plangebied bedraagt de loopafstand naar een bushalte nergens meer dan 400 meter.

4.2.5 Groen en water

Groen

De openbare ruimte vormt een belangrijke drager voor de stedenbouwkundige structuur. De groenvoorzieningen zijn geconcentreerd langs de weg in het noorden van het plangebied, langs de ontsluitingsweg aan de oostzijde van het plangebied en tussen de woonblokken in noord-zuidrichting. De groenplantsoenen in noord-zuidrichting vormen een natuurlijke scheiding tussen de woonblokken. In deze plantsoenen worden tevens speelvoorzieningen gerealiseerd.

Water

De waterpartij langs de zuidzijde van de woningblokken alsook de waterpartij aan de oostzijde vormen een afbakening van het woongebied Leeuwenveld III en IV. Naast de stedenbouwkundige functie zijn de waterpartijen nodig om te voldoen aan de waterbergingsopgave.