direct naar inhoud van 2.3 Regionaal beleid
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

2.3 Regionaal beleid

2.3.1 Regionaal Actieprogramma Wonen 2011-2025 Regio Gooi en Vechtstreek

Het doel van het Regionaal Actieprogramma Wonen is om te komen tot regionale woningbouwprogrammering, waarbij op regionaal niveau de afstemming tussen vraag en aanbod centraal staat.

Op basis van de herijking van de behoefte, opgave en ambities van de regionale woonvisie, de speerpunten als benoemd in het RAP, de bestaande verstedelijkingsafspraken en de woningbouwcapaciteit van de gemeenten in de regio, heeft de provincie de volgende conclusies geformuleerd voor het referentieprogramma in het RAP:

  • Het kwantitatieve nieuwbouwprogramma voor de regio voor deze RAP-periode 2010-2015 bedraagt 3.340 woningen.
  • Voor gemeente Weesp is de uitbreiding van de woningbouwvoorraad in de periode 2010-2019 geraamd op 690 woningen (780 nieuwbouw minus 90 sloop). Van deze raming zijn 360 woningen voorzien in de periode 2010-2014 en 420 in de periode 2015- 2019. In de periode 2010-2015 bedraagt in de gemeente Weesp de harde plancapaciteit 226 woningen, de zachte plancapaciteit 284 woningen. In de periode vanaf 2015 bedraagt de plancapaciteit 4.071 woningen.
  • Voor de realisatie van het volledige programma (tot en met de tweede RAP-periode) lijkt er voldoende (harde) plancapaciteit. De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder is hiertoe echter van groot belang. De voortgang en invulling van het project zijn door de regio of de gemeenten maar beperkt te be├»nvloeden omdat de Provincie het voortouw heeft bij de ontwikkeling ervan.
  • De kwalitatieve opgave voor de regio in de nieuwbouw blijft, mede op basis van behoeftecijfers van de provincie, 1/3 sociaal, 1/3 middelduur, 1/3 duur. De regio zet hierop in en verwacht, gezien de plancapaciteit, deze kwalitatieve invulling te kunnen realiseren.
  • Wat betreft de regionale invulling van het provinciale plan van aanpak wordt deze Rap-periode vooral ingezet op de primaire afspraken en de kwalitatieve invulling daarvan. Cruciaal daarbij voor de Regio Gooi en Vechtstreek is de kernambitie uit de regionale woonvisie om een maatschappelijk en economisch vitale regio te willen zijn.